Rybářský řád

(bližší podmínky výkonu rybářského práva dle § 13, odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb.), dále jen "rybářský řád"

Obecná pravidla a informace pro lov na Jezeru Vrbenský

1. Vstupem do areálu Jezera Vrbenský (dále jen "areál") se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu, pokynům odpovědných zaměstnanců (správců) provozovatele.

2. Povolenku k rybolovu lze zakoupit při vstupu do areálu u správců jezera. Lovící po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky.

3. Denní doba lovu je dána ustanovením § 12 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

4. Vnazení, zavážení a zdolávání úlovku pomocí lodě je povoleno. Přímý lov z lodě - vláčení, lov sumce vábničkou za následného spouštění návnady či lov muškou se zakazuje.

5. Stanoviště pro lov na Jezeru Vrbenský jsou označena čísly 1 - 6. Na stanovištích 1, 2, 5 a 6 je povolen lov po dvou lovících, na číslech 3 a 4 po třech lovících .  Zákaz lovu kaprů s pletenými šňůrami na celých cívkách navijáků.  Taktéž není dovoleno používat pletené šňůry jako (šokovou) součást udice, lze použít flouorocarbon 0,50mm . Koncový návazec musí být vždy menší nosnosti než kmenový vlasec z důvodu uvíznutí a uvázání ryb ve vázkách a jejich nasledné osvobození.

6. Zakazuje se používání háčků s protihroty a microhroty . Udice musí být opatřena nejméně 4 m nad olovem fluocarbonem 0,50mm nebo šňůrou s olověným jádrem z důvodu pořezání ryby během zdolávání. Zakazuje se používání vlascu menších prumeru jak 0,33mm, pevných montáží, ztv. helikopter,srkaček atd.  Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné - únikové montáže.

7. Lov dravců se povoluje jen za podmínek daných zákonem a jeho prováděcím předpisem s výjimkou výše uvedených omezení.

8. Zakazuje se přivlastňování všech ryb a ostatních vodních živočichů.

9. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráků s jemnou sítí vždy na mokré vypěněné podložce a udržovat mokré tělo ryby poléváním.  Povinností rybáře je ošetřit poranění úlovku desinfekcí (klinik) a nejpozději do 10 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Doporučujeme si proto před samotným lovem připravit nádobu s jezerní vodou,namočit podložku pod rybu a mít připraven fotoaparát.

10. Při zavážení návnad a nástrah je lovící povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných místech.  Kolem hlavního ostrova se musí zachovávat ochranný pás o šířce min. 25 m od ostrova, kde je lov zakázán od 1.dubna do konce července pro klid v hnízdištích a klidové zóny vodního ptactva.

11. Na Jezeru Vrbenský je rybář bezpodmínečně povinen používat:
- velkou plněnou podložku
- podběrák s rameny minimálně 80 cm z jemné síťoviny
- desinfekci k ošetření ryb (klinik)
- při lovu sumce používat pouze 1 ks jednoháku taktéž bez protihrotu na montáži

12. Je zakázáno vnadit obilninami, luštěninami či jinými jádrovými krmivy v suchém stavu.  Jakékoli uchovávání ryb ve vezírcích, sacích atd.  je přísně zakázáno!  Při porušení tohoto zákazu či jakéhokoli nešetrného zacházení s ulovenou rybou bude lovící okamžitě vykázán z areálu jezera bez náhrady na vrácení uhrazených poplatků.

13.  V areálu je zákaz rozdělávání ohňů. Grily na dřevěné uhlí jsou povoleny.

14. Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných pytlů.  Po opuštění rybářů se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při jejich příchodu. Poškození a znečištění nebude tolerováno!

15. Veškerá vozidla musí zůstat na vyhrazeném parkovišti./vyjímka lov.místo č.6 a č.5.

16. Používání rybářských bójek je povoleno dle pokynů správce areálu. Povoleny jsou tyčové bóje. H bójky či podobná zařízení nejsou tolerována.

17. Používání rybářských přístřešků (bivaků) je povoleno.

18. V případě zjištění jakéhokoli většího poškození ulovené ryby je rybář povinen hlásit tuto skutečnost správci areálu, který rozhodne, zda rybu vracet vodě, či nikoliv.

19. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.

20. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech. Peníze, klenoty a další cennosti mají návštěvníci možnost odkládat do úschovy v kanceláři správce. Provozovatel ručí za ztrátu jen za podmínek a do výše stanovené občansko právními předpisy.

21. Areál je přístupný všem osobám, mimo uvedené v bodu 22, dětem mladším 15 let je vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.

22. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek, nebo postiženým nakažlivou chorobou.

23. Z areálu bude vykázána osoba, která neuposlechne napomenutí správce, pracovníků ostrahy, anebo jinak poruší ustanovení tohoto rybářského řádu či odpovídající ustanovení zákona o rybářství . Stejně tak bude vykázána každá osoba, která se bude chovat jiným nepřístojným, či rušivým způsobem.  V případě neuposlechnutí výzvy k opuštění areálu smí oprávněná osoba rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o pomoc policii.

24. Při jakémkoli porušení pravidel výše popsanými způsoby bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady se zákazem každého budoucího lovu a této lokalitě.

25. Problematika tímto řádem neupravená se řídí zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, a jeho prováděcí vyhláškou a Občanským zákoníkem.

Prosíme - pamatujte, že i pro Vás samotné bude příjemné vracet se do areálu Jezera Vrbenský bez jakýchkoli obav. Myslete také nato, že po Vás sem přijdou i další rybáři a budou chtít najít tato místa v původní čistotě, ale i kvalitě, v jaké jste je našli i Vy.